Pravý důvod mého vystoupení z ODA

30.03.1998 00:00

 

30.03.1998 00:00

 Můj komentář k volbě předsedy Politického gremia ODA provedenou Ústředním sněmem ODA na konci ledna 1998. Předsedou byl zvolen Michal Žantovský. Komentář jsem na počátku února 1998 adresoval všem členům US i dalším členům ODA. Vzhledem k tomu, že se v následujících dnech dále potvrzovalo, že  provedený postup vůči Politickému gremiu má napříště být nezvratným  pravidlem, vystoupil jsem 25.2.1998 z ODA.

  

  K  volbě předsedy Politického gremia ODA.

 

1. ODA vždy aspirovala být civilizovanou stranou stavěnou na zásadách rozumu,  slušnosti a zároveň jako strana prosazující svobodu a odpovědnost  zarámovaných do mravních hodnot majících původ v mimopolitické sféře.

    V takovéto straně by tedy měl být naprostou samozřejmostí respekt k druhým, k jejich rolím, poslání či úkolům.

    ODA existuje kvůli tomu, aby určité hodnoty byli ve státě a společnosti prosazovány, tj. aby co nejvíce poslanců, senátorů, ministrů, starostů, radních ,atd . při výkonu svých pravomocí vycházelo z oněch hodnot.

 2. Gremium je orgán složený z ústavních činitelů. Z povahy moci jeho členů plyne, že právně nejsou odpovědni nikomu, leda zákonu. Politicky jsou odpovědni těm, které zastupují, tj. voličům, neboť od nich - a jen od nich - pochází jejich pravomoce.

    Tato odpovědnost má konkrétní plnění ve věrnosti volebnímu programu.

    Odpovědnost vůči členské základně je povahy též politické a to ve dvojí  linii: Jednak v linii plnění programu, neboť neplněním programu by dělali členům ostudu a jednak v linii potřeby nediskreditovat svůj názorový tábor  obrazem zjevné rozháranosti, který by ignorování názorů členské základny na veřejnosti vytvořilo.

     Tato posledně jmenovaná odpovědnost však platí obousměrně. Nejen členové   gremia jsou odpovědni vůči druhým členům strany, ale i druzí členové jsou takto odpovědni členům gremia, jedná se prostě o vzájemnou odpovědnost všech členů za to, že se dospěje k dohodě při respektování různých úkolů a rolí jednotlivých členů.

      Gremium v zájmu co nejlepšího svého fungování, které má zásadní dopad na prosazování volebního programu ODA v mocenských orgánech státu a tím i zásadní dopad na ČR, si chtělo vybrat takového předsedu, pod nímž by se mu podle mínění většiny jeho členů nejlépe pracovalo, tj. aby na této nejvyšší mocenské úrovni se co nejlépe naplnil smysl existence ODA. Vyhovět tomuto přání měla tudíž být víc než samozřejmost. Skandální již bylo, že gremiumvůbec muselo o něco takového žádat. To, že se tak nestalo ani po takové žádosti,je skandální na druhou. Skutečnost, že to opět vytvořilo obraz rozhárané ODA, je sice bolestná a sama o sobě by měla vést ke zpytování stranické odpovědnosti těch, kteří pro odklad volby nezvedli na US ruku. Nicméně toto je pouze okamžitá a já doufám napravitelná škoda.

      Nekonečně závažnější a alarmující je však skutečnost, že nejvyšší stranický orgán ODA touto bezohledností dal najevo, že mu je přání poslanců, senátorů a ministrů lhostejné, nebo že je dokonce považuje za drzost nějaké podřízené stranické složky, kterou je nutno ihned odkázat do patřičných mezí. Dal-li nejvyšší orgán strany takto najevo, že jej nezajímá výkonnost ústavních špiček pro dobro ČR , pak ohrožuje legitimitu existence ODA.

    V dnešní situaci je to o to horší, že se tím přejímá duch Václava Klause a jeho pojetí role strany ve státě a společnosti, jehož ničivé plody nyní zakoušíme. Je to zrada pojetí ODA, které vychází z toho, že poslanci a senátoři zastupují lid či voliče a nikoliv pouze členy strany. Toto je projev pojetí státu, ve kterém jsou svrchovaní zástupci lidu považováni za nástroje mocenských konstelací uvnitř spolků či mafii zvaných strany, nad kterýmižto konstelacemi občané nemají vůbec žádnou kontrolu.

        Byli jsme poníženi - jednotlivě a zároveň jako těleso - a skrze nás byla ponížena i občanská demokracie, a to právě tím orgánem, který by měl být přímo ztělesněním ducha občanské demokracie. 

      Byl nám dosazen předseda, kterého jsme si nevybrali a to jen proto, aby se určitá osoba stala místopředsedou ODA (předseda Politického gremia se podle tehdejších stanov stal automaticky místopředsedou ODA - pozn.editora)  

     Prohlašuji, že jen a pouze moje odpovědnost ústavního činitele vůči občanům naší vlasti, kterou dnes tak cloumají stranické mafie, mne vede k ochotě pracovat v tomto gremiu ODA ze všech sil ve prospěch našich volebních výsledků.

 

   

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Pavel Bratinka Všechna práva vyhrazena.